Podle výnosu Lukašenka ze dne 4. 9. 2023 č. 278 „O postupu při vydávání dokladů a provedení úkonů“ Bělorusové žijící v cizině již nemohou si prodloužit nebo vyměnit pas na běloruských ambasádách v zemích, kde dlouhodobě pobývají.

Mnoho Bělorusů a Bělorusek bylo v Bělorusku perzekvováno a mučeno z politických důvodů. To nutně neznamená, že museli být ve vězení a mají záznam v trestním rejstříku.
Mnozí z nás byli pod tlakem na vysokých školách nebo v práci. Některým z nás hrozilo vězení. Někteří z nás stále trpí na úzkosti a PTSD.

JEDNO VÍME JISTĚ: NÁVRAT DO LUKAŠENKOVA BĚLORUSKA JE PRO NÁS NEBEZPEČNÝ a proto prosíme OAMP MV ČR o PLOŠNÉ ŘEŠENÍ PRO ČESKÉ BĚLORUSY A BĚLORUSKY ve věci vydávání cestovních průkazů totožností a cizineckých pasů

Velvyslanectví Běloruska v České republice zveřejnilo na svých webových stránkách informace týkající se nových omezení vůči státním občanům a občankám Bělorusko. Uvádíme níže celé znění v českém překladu.

O nabytí platnosti výnosu prezidenta* Republiky Bělarus č. 278 „O postupu při vydávání dokladů a provedení úkonů“ ze dne 4. 9. 2023

Dne 7. září 2023 nabývá platnosti výnos prezidenta Republiky Bělarus č. 278 „O postupu při vydávání dokladů a provedení úkonů“ ze dne 4. 9. 2023, jímž se upravuje výčet konzulárních úkonů a správních řízení prováděných zastupitelskými a konzulárními úřady Republiky Bělarus na žádost občanů.

V souladu s ustanoveními tohoto výnosu zastupitelské úřady přestávají vykonávat veškeré funkce spojené s vyřizováním dokladů (vydání/výměna/prodloužení všech druhů pasů a identifikačních karet), vyjma vydání dokladu pro návrat do Republiky Bělarus.

Veškeré další úkony spojené s vydáním nebo výměnou dokladů totožnosti se budou provádět na území Republiky Bělarus. Státní občané Republiky Bělarus, kteří si vyřídili trvalý pobyt mimo Republiku Bělarus a jsou řádně přihlášení ke stálé konzulární evidenci zastupitelského úřadu, si od nynějška mohou tuto záležitost vyřizovat na Hlavní konzulární správě Ministerstva zahraničních věcí nebo na Odboru státního občanství a migrace Ředitelství vnitřních věcí podle místa svého posledního trvalého pobytu v Republice Bělarus (nebo podle místa posledního trvalého pobytu rodičů v Republice Bělarus, neměla-li dotyčná osoba pobyt na území Republiky Bělarus).

Výměnu pasů státním občanům Republiky Bělarus, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Republice Bělarus, bude provádět Odbor státního občanství a migrace Ředitelství vnitřních věcí podle místa trvalého pobytu v Republice Bělarus.

Pro opatření si dokladu apostilou, vyřízení si duplikátu matričního dokladu (vyjma vystavení duplikátu úmrtního listu), potvrzení o údajích v matričních knihách (o zápisu matriční události, o neexistenci zápisu o uzavření manželství) nebo oznámení o neexistenci zápisu matriční události (vyjma potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize úmrtí) bude nutné se obrátit v závislosti na typu dokladu na jeden z příslušných orgánů v Republice Bělarus (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, Ministerstvo spravedlnosti, Hlavní správa justice Minského městského výkonného výboru a oblastních výkonných výborů, matriční úřady).

Je důležité zdůraznit, že si nechat opatřit doklad apostilou, vyřídit si duplikát matričního listu či potvrzení (oznámení) o matričním zápisu bude moci pouze držitel tohoto dokladu osobně, příp. jiná osoba disponující plnou mocí udělenou v Republice Bělarus.

Pokud se jedná o notářské úkony, úřední osoby zastupitelských úřadů již nebudou ověřovat plné moci, ale budou i nadále ověřovat závěti, souhlasy, vzdání se práv, jakož i vidimovat listiny, legalizovat podpisy a provádět další notářské úkony.
Změny se netýkají konzulární evidence, zápisu matričních událostí ani záležitostí spojených se státním občanstvím a vyřízením trvalého pobytu mimo Republiku Bělarus.

Žádosti zájemců podané před nabytím platnosti výnosu se vyřizují dle postupu, který platil před nabytím platnosti výnosu.

* Pozn. překladatelky: výnos byl vydán Alexandrem Lukašenkem, který ovšem není legitimním prezidentem Běloruska. Od 9. 8. 2020 je zvolenou prezidentkou Běloruska Svjatlana Cichanouská.

“Lukašenko o občanech Běloruska v cizině”

“původní verze – Lukašenko o občanech Běloruska v cizině”